իսրայէլ

իսրայէլ

Dasnabedian 1995: 438

Գրիգ. նար. կուս. 1995 1995 15,10
Israe"l

freq: 1


Բառարան հայերեն (դասական) - ֆրանսիացի (Glossaire arménien (classique)-français). 2013.

Regardez d'autres dictionnaires:

 • ԱԿԻՇ — (ակշի, շօք.) NBH 1 0023 Chronological Sequence: Unknown date, 12c, 15c գ. Գործի երկաթի ճանկաւոր ʼի պէտս դնելոյ եւ հանելոյ ինչ ʼի թոնրէ. լինի եւ իբր ʼի ձեւ թիոյ կամ թաթի, վասն որոյ եւ այն ռմկ. թաթակիշ ասի. ... *Ակիշ մի տաքցո՛: Երկաթն ʼի խոփս, ʼի… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ՇՈՒՐՋ — ( ) NBH 2 0491 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 7c, 8c, 12c, 13c, 14c նխ. περί (լծ. պար.) ἁμφί circa, circum. Մերձ յամենայն կողմանց. պատելով. պարառութեամբ իւիք ʼի շրջանակն. որ եւ Զ պարառականի. զի նոյն է ասել, Զնովաւ, կամ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՍՏՈՒԱԾԱՏԵՍ — (ի, աց կամ ից.) NBH 1 0330 Chronological Sequence: Early classical, 5c, 7c, 10c, 12c, 13c ա. θεόπτης qui deum videt Տեսօղ Աստուծոյ՝ ո՛ր եւ է օրինակաւ. Ի նոյն միտս թարգմանի սովորաբար անունս ԻՍՐԱՅԷԼ, որպէս եւ Տեսանօղ կոչիլն մարգարէից. զԱստուած… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • Ի — I. ( ) NBH 1 0841 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 7c, 8c, 10c, 11c, 12c, 13c, 14c նախդիր տրական հոլովոյ որպէս Առ. յ. ց. միայն ՛ի սկզբան բառից բաղաձայն տառիւ հաւելոց. εἱς, ἑπί, πρός in, ad. *Դարձաւ առ նոյ ʼի տապան… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ՄԱՅՐ — (մօր, մարբ, մարք, մարց, մարբք.) NBH 2 0200 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 10c, 11c, 12c գ. (որպէս թէ ունօղ զմի այր. կամ միացեալ ընդ այր.) լծ. եւ պ. մատէր, մազէր. սանս. մա՛թռրի. յն. μήτηρ , մի՛դիր. mater. մադէր ը Էգ ծնօղ,… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ՄԱՐՄԱՐԵԱՅ — ( ) NBH 2 0226 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 13c ա. Նոյն ձայն է եւ յայլ լեզուս. μαρμάρινος marmoreus. որ եւ ՄԱՐՄԱՐԻՈՆԵԱՅ. ՄԱՐՄԱՐԵՂԷՆ. Կճեայ. մէրմէրէ. ... *Սրունք նորա սիւնք մարմարեայ (կամ կճեայք). Երգ. ՟Ե. 15: *Հայեա՛ց… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ՄԻԱԳՈՒՆԴ — ( ) NBH 2 0263 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 11c, 12c ա.մ. συνεστραμμένοι, πανεθνεί եւն. Համագունդ. համախումբ. միահամուռ. ամենեքին առ հասարակ. միաբան. *Միագունդ գնալ, կամ անցանել, խաղալ, դիմել, երթալ, ժողովիլ. ՟Ա. Մակ.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ՅԱՆՑԵՄ — (եցի, իցէ, ցեալ. ցօղ.) NBH 2 0328 Chronological Sequence: Unknown date, 6c, 8c Տ. ՅԱՆՑԱՆԵԼ (ըստ ամենայն առման). *Եթէ յայսցանէ ինչ յանցիցես: Որ զայսն կարծէ, յանցիցէ. Փիլ.: *Տեսանեմ յանցեալ ինչ զընկերն: Ընդ յանցելոյն կրկին արասցես զայն (սէր):… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ՅԱՌԱՋԱԳՈՒՇԱԿ — ( ) NBH 2 0333 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 8c ա.գ. Յառաջագոյն գուշակօղ եւ գուշակողական. նախագուշակ. եւ Նախագուշակութիւն. *Յառաջագուշակ եղեալ Եսայեայ. Յհ. իմ. ատ.: *Յառաջագուշակ տեսողութիւն, մարգարէութիւն. Ագաթ.: Տէր… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ՅՈՒԶՈՒՄՆ — (զման.) NBH 2 0374 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 10c գ. Յոյզ, յոյզք. յուզելն, իլն. իբր Որոնումն. *Խնդրէին զնա յուզմամբ, եւ ոչ գտանէին: Գիտաց զյուզումն Աբերկիոսի. Տէր Իսրայէլ. մարտ. ՟Ժ՟Դ.: Տէր Իսրայէլ. հոկտ. ՟Ի՟Բ.:… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ՆԱՓՈՐՏ — (ի, կամ տան, ամբ, տունք.) NBH 2 0409 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 14c գ. (Ի դէպ գայ որպէս լծորդ՝ զանազան բառից հյ. եւ յն. տե՛ս եւ ՆԱՄՓՈՐՏ). Աղաբողոն. մեկնոց. թիկնոց. վերարկու. փիլոն. շուրջառ. *Տու՛ր ինձ զնափորտ քո.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.